Zoom Clips - Day 6 - 2 June 2020
Session 9 - Coastal Oceanography and Inland Waters


Amber Holdsworth

Claire Boteler

David Greenberg

Fred Dupont

Guoqi Han

Hui Shen

Jean-Luc Shaw

Ji Lei

Jinyu Sheng

Kyoko Ohashi

Milla Costa

Unknown Ptimko

Rich Pawlowicz

Roy Hourston

Shang Fei

Shengmu Yang

Yi Sui

Yuan Wang

Yukie HataUnknown1


Unknown2photo credit: Claire Boteler

Return to Index of Congress 2020 Photos