Presentation of PIPSC Gold Medal to Xiaolan Wang - November 8, 2019

more photos - please scroll down / Added Details - click here


Xiaolan Wang


l to r:  Nancy Hamzawi, ADM S&T, ECCC; Xiaolan Wang, Debi Daviau (PIPSC President, presenter).


Xiaolan Wang and Nancy Hamzawi


l to r:  Bill Sukloff (PIPSC Rep.), Xuebin Zhang, Waheed Khan, Xiaolan Wang, Nancy Hamzawi, Derek Muir.

Return to Index