DND Met Tech QL3 Course 0401 - 2004 (FR)


  Rangée arrière (g. à d.) :  Claudette Siegnerschmidt (I), Robert Jutras, Caroline Linteau, Marc Boucher, Ben Fournier (I), Daniel Baulne (I).
Rangée avant (assis) Bernie Roy, Kim Redekopp, Charlie W Kennedy (1 Cdn Air Div CMI), Rick Carleton, Gerry B Arsenault.


DND Met Tech QL3 Course 0401 - 2004 (FR) certificat de réussite


Charlie Kennedy and Marc Boucher

Return to Index