Table 7 - Patterson - Parsons Luncheon, Congress 2016, Fredericton NB


Around the table, l to r:  Shiliang Shan, Shangfei Lin, Shihan Li, Lucia Scaff, Ida Hung, Pengcheng Wang, Lanli Guo, Qiang Shi.

(order may not be correct)

Return to Congress 2016 Photos