Table 5 - CMOS Banquet


top (l to r):  Li Zhai, Anthony Liu, Jun Zhao.
sitting:  Jinyu Sheng, Drew Peterson, Zeliang Wang.

Return to Congress 2013 Photos