Table 12 - CMOS Banquet


l to r:  Jianyu Liang, ?, Ruping Mo, ?, ?, Qian Li.

Return to Congress 2013 Photos