Table 1 - CGU Luncheon


l to r:  ?, ?, ?, ?, ?, Do Hyuk Kang, Xiaogang Shi, ?.

Return to Congress 2013 Photos